• Domů • PP Osypané břehy • PR Oskovec II • PR Oskovec •

Česky Deutsch English


Nahoru

Najdi na tomto serveru

 

 

Výměra 2,9 ha, nadmořská výška 170 m, k.ú. Petrov.

Část lužního lesa na levém břehu řeky Moravy, 2,5 km severozápadně od Petrova. Významná ornitologická lokalita.

Neživá příroda

Rezervace se nachází v nivě řeky Moravy. Geologickým podkladem jsou čtvrtohorní říční sedimenty. Ve spodní části jsou uloženy pleistocénní štěrkopísky, na nich leží holocenní písčitohlinité náplavy. Půdní pokryv tvoří fluvizemě glejové.

Rostlinstvo

Vegetačním krytem území je panonská dubová jasanina, ve které převažují jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia) a dub letní (Quercus robur). Přimíšena je lípa malolistá (Tilia cordata) a ořešák černý (Juglans nigra). Z keřovitých dřevin zde roste bez černý (Sambucus nigra), svída krvavá (Cornus sanguinea), ojediněle i hloh obecný (Crataegus laevigata). V podrostu se vyskytuje mj. křivatec žlutý (Gagea lutea), dymnivka dutá (Corydalis cava), vzácněji i dymnivka plná (C. solida), orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera) a hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum). Prosvětlené stromové patro umožňuje v letním období převládnutí kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a expanzních zavlečených druhů jako je zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) nebo netýkavka žláznatá (lmpatiens glandulifefa).

Živočišstvo

V rezervaci se nachází hnízdní kolonie čápů bílých (Ciconia ciconia). Dále zde hnízdí např. strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) nebo ledňáček říční (Alcedo atthis). Na tahu se zde pravidelně vyskytuje i kormorán velký (Phalacrocorax carbo).

Péče

Je třeba vytvořit podmínky pro přirozené zmlazení porostu. Pokud přirozená obnova selže, bude použita podsadba, především dubu letníno. Staré odumřelé stromy i výstavky jasanů a dubů vytvářejí vhodné podmínky pro hnízdění ptactva, proto je nezbytné ponechávat je v porostu.

 


• Domů • Nahoru •

   
Optimalizováno pro IE 5.5 a vyšší, rozlišení 1024x768. Zašlete e-mail vladimir.koupil(zavináč)wo.cz s otázkami a připomínkami k těmto stránkám   Skype  .. klikněte a volejte mi
Copyright © 2004 Vladimír Koupil   Autoři fotografií : Vít Hrdoušek, Antonín Kubica, Vladimír Koupil
(šíření fotografií bez souhlasu autorů zakázáno)
Poslední změna: 07 února, 2007