• Domů • CHKO Bílé Karpaty • Strážnické Pomoraví • Oskeruše •

Česky Deutsch English


Nahoru NPR Čertoryje PR Kútky PP Žerotín

Najdi na tomto serveru

 

 

Bílé Karpaty geologicky náleží k Západním Karpatům. Na jejich stavbě se podílejí tři celky: flyšové pásmo, bradlové pásmo (ve slovenské části pohoří) a Vídeňská pánev. Největší část CHKO Bílé Karpaty zabírá oblast fyšového pásma, tvořeného magurským flyšem.Čertoryje

Ve starších třetihorách moře pokrývalo severní a severozápadní pásmo Karpat. Na jeho dně se vlivem pohybů zemské kůry střídavě usazovaly pískovce a jílovité horniny. Tento typ usazenin se označuje jako flyš, tedy pískovce, proložené vrstvami jílovců a slínovců.

Měkký a snadno erodovatelný flyš ovlivnil celý reliéf Bílých Karpat, pro který jsou typické měkce modelované hřbety s mírnými dlouhými svahy a ostře zařezanými stržemi.

Flyš snadno nasákne vodu  a horní vrstvy se pak často sesouvají, což působuje škody při nevhodném hospodaření v lesích i na zemědělské půdě. Ve flyši je obsažen značný podíl uhličitanu vápenatého, který se na povrch  dostává s vodou a usazuje se v okolí pramenišť, jako tzv. pěnovec - travertin.Martináč hrušňový

V průběhu třetihor, v druhé etapě alpínského vrásnění, byly zvrásněny vrstvy flyše a pod silným tlakem přesouvány jako příkrovy k severu a severozápadu.

Vývoj přírody a krajiny

Všude kolem, kde dnes vidíte pole, louky, vesnice byl ještě před 2000 lety les. Pohoří Bílých Karpat je od poslední doby ledové (od 10 000 př. n.l.) pokryto lesem. Z tajgových typu lesa se smrkem a lískou se vyvinuly působením teplého a vlhkého oceánského klimatu a teplého a suchého proudění z panonské nížiny lesy listnaté. V historické době jsou zde původní bukové pralesy s javorem klene a jasanem v hlavním hřebenu a doubravy s habrem a lípou v nižších polohách . Tyto lesní společenstva můžeme považovat i v dnešním klimatu za přirozená a z ekologického hlediska vyvážená, tj. klimaxová. Dnešní výzkumy fosilní fauny (zejména schránek měkkýšů) z travertinových sedimentů těchto poloh prozrazují, že zde až do počátku novověku (17,18. století) žila společenstva pralesních živočichů, která se dnes vyskytují místy v některých rozsáhlých lesích hlavního masívu Karpat  na Slovensku a v Rumunsku. O bohatosti  divoké zvěře se zmiňují i stará rejstra, kdy bylo povinností myslivce odvádět jako daň i jeřábka, ptáka dnes zde velmi vzácného.

Současné lesy již nejsou původní a byly vysázeny, přesto v souvislých porostech s odpovídající druhovou skladbou lze najít vzácné druhy živočichů a rostlin vázané na přirozené lesy. Luční společenství dnes nejsou tolik omezována chemizací ale spíše zárůstem křovin a lesem. Kvalita vodních toků je dobrá. Ochranu přírody zajištuje Správy CHKO Bílé Karpaty, MěU Veselí nad Moravou a všechny obce ve spolupráci s nevládními organizace (ČSOP,VIS, INEX aj)Blízkost řeky Moravy vždy využívali rybáři hojně sdružení do rybářského svazu. Myslivost je podporována v každé obci mikoregionu.

Zvířena bělokarpatských lesů a luk

V rozsáhlých a z velké části listnatých bělokarpatských lesích žije dosud celá řada vzácných obratlovců. ZRoháč obecný drobných hmyzožravců je to třeba rejsek horský a bělozubka bělobřichá, z hlodavců jsou zajímaví plch velký a plšík lískový. Dostatek potravy a klid vyhovuje šelmám a proto zde stále žijí takové vzácnosti, jako je kočka divoká, kuna lesní a také rys ostrovid. V lesích a okolí žije také mnoho zajímavých a vzácných ptáků, například strakapoud bělohřbetý, datel černý, kalous ušatý, výr velký, holub doupňák, orel křiklavý, jestřáb lesní, čáp černý, ořešník kropenatý, krkavec velký a další. V území žije řada obojživelníků a plazů. Mezi nejkrásnější patří mlok skvrnitý či rosnička obecná. Zajímavostí je, že tu nežije zmije obecná, ale podobná, nejedovatá užovka hladká. Z bezobratlých zaujme množství motýlů, například otakárci, hojná kudlanka nábožná, či roháč obecný.


• Domů • Nahoru • NPR Čertoryje • PR Kútky • PP Žerotín •

   
Optimalizováno pro IE 5.5 a vyšší, rozlišení 1024x768. Zašlete e-mail vladimir.koupil(zavináč)wo.cz s otázkami a připomínkami k těmto stránkám   Skype  .. klikněte a volejte mi
Copyright © 2004 Vladimír Koupil   Autoři fotografií : Vít Hrdoušek, Antonín Kubica, Vladimír Koupil
(šíření fotografií bez souhlasu autorů zakázáno)
Poslední změna: 07 února, 2007