• Domů • Cíle mikroregionu • Hospodářství mikroregionu • Rozvojové potenciály • Projekty rozvoje •

Česky Deutsch English


Nahoru

Najdi na tomto serveru

 

 

Přírodní a kulturní dědictví

Významný potenciál krajiny je v oblasti přírodně- ekologické, kdy je v Strážnicka významně zastoupen jak prvek vodní, luční tak i lesní a horský:

 •          lužní lesy  v meandrech Moravy a řeka Morava

 •          stepní polohy v předhůří Karpat a na vátých píscích

 •          orchidejové louky a bučiny v jižních Bílých Karpatech

Tento potenciál je hodnotný místně státně chráněn. Potenciál je zatím málo využit v oblasti turistického ruchu.

Potenciál těžby nerostných surovin je využit těžbou písku regionálního významu (fa KM Beta). Je zde nevyužitý potenciál vodních mírně mineralizovaných pramenů (obec Petrov, louky Vojšice k.ú Tvarožná Lhota).

Lesnictví je rozvíjeno v podhůří Karpat a v okolí řeky Moravy. Hospodaření v lesích je ovlivňováno ochranou přírody a přechází se na extenzivní způsoby těžby i pěstování.

Od středověku zde byl budován důmyslný systém rybníků, odvodňovacích a zavodňovacích kanálů. Tento systém je dnes nefunkční i když plochy rybníků mají stále zachovalé hráze a jsou většinou nazastavěny. Obnovena je pouze novější stavba „Baťův kanál“ původně sloužící jako dopravní cesta a jeho dnešní využití spočívá v orientaci na turistiku a doprovodné služby.

Využití krajiny k zemědělství je převažující způsob hospodaření u většiny obcí (mimo Radějov) a to využitím orné půdy pro pěstování kukuřice, řepy, řepky, pšenice aj. plodin. Pastevectví  není obnoveno. Intenzivní chov dobytka je v útlumu.

Vinařství má dodnes poměrně silný potenciál, ovšem málo ekonomicky využitý. Dnes cca 342 ha, historicky i přes 1000 ha (konec 19. stol.) .

Pěstování ovoce je v regionu omezeno na dožívající velkosady především u Petrova a Sudoměřic. Druhově velmi pestré ovocné zahrady v okolí obcí jsou využívány pouze pro soukromé potřeby.

Tabulka: Přehled zemědělského využití krajiny – stav v roce 2002 (data CSU)

Hodnota/obec Hroznová
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvarožná
Lhota
Žeraviny
Rozloha katastru (ha) 905 1609 289 1165 2411 3140 933 637 1747 231
Orná půda (ha) 655 738 253 603 199 1564 599 412 717 199
Vinice (ha) 32 2 1 67 1 181 41 1 15 0
Zahrady (ha) 21 26 6 31 30 104 46 12 21 4
Ovocné sady (ha) 1 0 1 109 3 86 34 1 4 0
Trvalé porosty -louky (ha) 51 539 0 118 340 306 70 122 363 1

Silný je potenciál kulturního dědictví Historické objekty a lokality se nacházejí v každé obci, ovšem stavební fond  především lidových staveb je v kritickém stavu. V posledních deseti letech se výrazně obnovuje folklorní tradice krojů, písní a svátků.

Díky přírodním a kulturně-historickým hodnotám je mnoho lokalit, objektů i územních celků chráněna zákonem a to vyhlášenými velkoplošnými chráněnými územími:

 •          přírodním parkem Strážnické Pomoraví

 •          CHKO Bílé Karpaty se statutem biosferická rezervace Unesco

 •          Přírodní a technická památka Baťův kanál

 •          Přírodní rezervace a památky – 12 míst

 •          Chráněné kulturní a historické památky církevní a lidového stavitelství

K ochraně těchto zájmů jsou stanovena přísná legislativní pravidla určují limity a přijatelné směry ekonomického rozvoje Strážnicka.Rozvoj oblasti je závislý a je limitován dodržováním ochrany a péče o území  a objekty dle speciálních požadavků ochrany životního prostředí a památek.

Technické a sídlení potenciály

Na dobré úrovni je udržována a dobudovávána technicko-sídlení infrastruktura v miktroregionu Strážnicko, stav ukazují následující  souhrnné tabulky :

 •          Dopravní, energetické sítě, vodovody a kanalizace

Přehledová tabulka : Hlavní sítě v obcích

Hodnota/obec Hroznová
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvarožná
Lhota
Žeraviny
Státní komunikace (1-0) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zpevněné místní komunikace (km)

2 5 3 6 5 30 5 2 5 1
Veřejný vodovod (1-0) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
Kanalizace bez nap.na ČOV (1-0) 1 1 1 1 1 - - 1 1 1
Kanalizace s nap.na ČOV  (1-0) - - - - - 1 1 - 1 1
Plynofikace obce (1-0) 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Síť Telecom, dostupnost GSM telekomunikační sítě 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zasíťování obcí je poměrně dobrém stavu ve všech obcích a odpovídají hodnotám jiných území JV Moravy. Poměrně nákladné jsou opravy a rekonstrukce těchto základních sítí, které jsou nutnou podmínkou rozvoje. Chybějící je napojení většiny obcí na ČOV.

 •          Bytová výstavba –domácnosti, domy, byty, vybavení

Přehledová tabulka : Cenzovní a bytové domácnosti – jejich struktura a vybavení

Hodnota/obec Hroznová
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvarožná
Lhota
Žeraviny
Cenzové domácnosti celkem 456 376 165 517 324 2205 435 193 303 67
Cenzové domácnosti - úplné rodiny 316 280 119 328 205 1396 283 140 209 41
Cenzové domácnosti - neúplné rodiny 53 37 15 61 37 259 55 20 19 9
Cenzové domácnosti - vícečlenné nerodin. 4 2 1 5 3 21 7 1 7 -
Cenzové domácnosti - domácn. jednotlivců 83 57 30 123 79 529 90 32 68 17
Cenz.dom.-domác.jednotl.byd.v bytě sami 60 43 19 83 59 416 54 26 54 15
Cenzové domácnosti - průměr. počet členů 2,79 2,92 2,84 2,67 2,65 2,67 2,77 2,87 2,81 2,78
Bytové domácnosti celkem 362 313 129 421 264 1933 358 158 247 62
Byt.dom.tvoř. 2 a více cenz. domácnostmi 82 57 34 86 51 247 71 33 50 4
Byt.dom.s os.autem (jedním) 231 180 88 235 139 1022 218 92 129 30
Byt.dom. s pevným i mobil.telefonem 34 37 16 75 46 375 61 21 32 4
Byt.dom.s počítačem 37 26 12 54 31 284 43 17 22 2
Byt.dom.s možn. rekreace 19 18 7 36 16 239 36 2 17 5

Přehledová tabulka : Byty a domy – jejich struktura a vybavení

Hodnota/obec Hroznová
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvarožná
Lhota
Žeraviny
Trvale obydlené domy celkem 342 308 121 407 252 1183 341 141 243 61
Trvale obydlené domy - rodinné domy 336 305 121 404 249 1088 333 137 242 61
Neobydlené domy celkem 47 55 10 46 57 190 29 25 39 15
Domy-slouž. k rekreaci 7 5 1 5 37 13 1 - 10 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 39,37 40,33 33,96 36,74 40,38 41,54 41,99 35,79 37,38 46,18
Trv.obydl.domy ve vlastnic.- soukr.os. 332 303 121 404 246 1081 325 138 242 60
Trv.obydl.domy ve vlastnic.- obce, státu 4 2 - - 2 22 7 - - 1
Trv.obydl.domy ve vlastnic.- byt.družst - - - 1 1 35 - 2 - -
Trv.obydl.byty vybav.-plyn.zaved.do bytu 326 253 121 314 163 1715 299 148 205 52
Trv.obydl.byty vybav.-vodovodem v bytě 350 304 124 392 243 1908 335 152 243 56
Trv.obydl.byty-připoj.na veř.kanal.síť 275 158 60 137 49 1817 279 100 215 31
Trv.obydl.byty vybav.-ústř. nebo et.top. 288 260 107 327 194 1594 282 141 182 48
Trv.obydl.byty vybav.-koupel.,sprch.kout 342 301 122 385 239 1871 323 149 232 54
Obytná plocha bytu v m2 24330 21763 9543 27482 16200 110970 23950 9998 16706 3875
Trv.obydl.byty se 3 a více obyt. místn. 275 240 102 320 199 1264 288 122 188 41
Trvale obydlené byty III.a IV. Kategorie 20 14 9 44 31 56 32 9 17 8
Trvale obydlené byty v panelových domech - - - - - 360 - - - -

Zajištění bytové výstavby je vyhovující, většina obcí má potenciál v neobydlených domech i v nových rozvojových lokalitách v rámci UPD.

 •          Občanská vybavenost- školská, zdravotní, kulturní a sportovní zařízení,ostatní služby

Přehledová tabulka : Školská zařízení v obcích

Hodnota/obec Hroznová
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvarožná
Lhota
Žeraviny
Mateřská škola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) - 1 - 1 1 - 1 - 1 -
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1 - - - - 2 - - - -
Střední odborné učiliště (vč.zdravotn.) - - - - - 2 - - - -
Gymnázium - - - - - 1 - - - -
Střední odborná škola(vč.zdravotnické) - - - - - 2 - - - -
Základní umělecká škola - - - - - 1 - - - -

Přehledová tabulka : Kulturní a sportovní zařízení

Hodnota/obec Hroznová
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvarožná
Lhota
Žeraviny
Veřejná knihovna vč.poboček 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stálá kina - - - - - 1 - - - -
Přírodní amfiteátry (vč.let.kin) - 1 - - - 4 1 - - -
Muzeum (včetně poboček a sam.pam.) - - - - - 3 - - - -
Galerie (vč.poboček a výstavních síní) - - - - - 1 - - -  
Kulturní zařízení ostat. 1 1 1 - - 1 - 1 - 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1 - - - - 1 1 - - -
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) - - - - - 1 - - 1 -
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 2 2 3 2 1 3 2 1 1 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1 2 - 1 1 3 1 1 1 -
Stadiony - - - - - 1 - - - -

Přehledová tabulka : Zdravotní zařízení

Hodnota/obec Hroznová
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvarožná
Lhota
Žeraviny
Ordinace lekaře pro dospělé 1 - - - - 3 1 - - -
Detaš.prac.lékaře pro dosp. - 1 - 1 - 2 - - 1 -
Ordinace.lékaře pro děti a dorost 1 - - - - 2 - - 1 -
Det.prac.lékaře pro děti a dorost - 1 - 1 - - 1 - - -
Samost.ord. stomatologa 1 - - - - 4 - - - -
Detaš.prac. gynekologa 1 - - - - 1 - - - -
Samost.ord.lékaře specialisty - - - - - 2 - - - -
Lékárny 1 - - - - 2 - - - -
Veterinární ošetřovny - - - - - 1 - - - -

 Přehledová tabulka : Ostatní služby

Hodnota/obec Hroznová
Lhota
Kněždub Kozojídky Petrov Radějov Strážnice Sudoměřice Tasov Tvarožná
Lhota
Žeraviny
Pošta - počet 1 1 - 1 - 1 1 - - -
Pošt.středisko, poštovna, podací pošta-počet - - - - 1 - - - - -
Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1 1 - 1 1 2 1 - - -
Pojišťovna a jeji úřadovny - - - - - 1 - - - -
Sbor dobrov.has.obce (vč.dobr.z.u)(1-0) 1 1 - 1 1 1 - 1 - -
Požární nádrž (1-0) 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1
Požární hydrant(podz.i nadz.) (1-0) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
Obvodní odd.policie (1-0) - - - - 1 1 1 - - -
Městská,obecní policie (1-0) - - - - - 1 - - - -
Skládka tuhých dom.odpadů (1-0) - - - - - 1 - - - -

Zajištění základní vybavenosti a služeb obcí je vesměs na průměrné úrovni a samozřejmě se nemůže rovnat nabídce přilehlých měst, s výjimkou Strážnice. Dostupnost dalších služeb závisí na dopravním spojení.  Rozvoj služeb je v regionu již od poloviny 20. století orientován i na návštěvníky (rekreační oblasti Mlýnky, Lučina, autokemp Strážnice). Nabídka těchto služeb je ve srovnání s jinými oblastmi regionu průměrná až slabá.

 


• Domů • Nahoru •

   
Optimalizováno pro IE 5.5 a vyšší, rozlišení 1024x768. Zašlete e-mail vladimir.koupil(zavináč)wo.cz s otázkami a připomínkami k těmto stránkám   Skype  .. klikněte a volejte mi
Copyright © 2004 Vladimír Koupil   Autoři fotografií : Vít Hrdoušek, Antonín Kubica, Vladimír Koupil
(šíření fotografií bez souhlasu autorů zakázáno)
Poslední změna: 07 února, 2007