Czech English Deutsh
<div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Petrovské Plže - březen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Starý potok v Sudoměřicích - duben</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Baťův kanál ve Strážnici - Květen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Sklepy Plže - Petrov</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Splavení Moravy</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Boží tělo ve Tvarožné Lhotě - červen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou v červnu</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Ovce na salaši</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Obecní den v Kozojídkách Pod Kříbem</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Krajina nad Kněždubem s oskorušemi</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Hody v Hroznové Lhotě - říjen</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě, pohled na přírodní koupaliště</i></div> <div id='mbox' class='messageboxstyle'><i>Lučina v zimě</i></div>

 
Turistické informační centrum Strážnicko
Mapa regionu v databázi LEADER+
Sudoměřice - aktuálně

Sudoměřice

významná vinařská a pohraniční obec Slovácka

 

 www.obecsudomerice.cz , OÚ Sudoměřice 518 335 222

                     

Jedna z nejstarších obcí v oblasti Bílých Karpat byla založena významným moravským šlechtickým rodem Tvrdišovců, jehož nejvýznamnějším členem byl Sudomír. Tento blízký spolubojovník krále Přemysla Otakara II založil roku 1262 vesnici Sudoměřice. Rod Tvrdišovců založil ve službách králových postupně mnoho vsí a měst v oblasti mezi řekou Moravou a vrcholy Bílých Karpat.  A protože rodinné vazby Tvrdišovců na další významný rod Šternberků byly velmi úzké, přešla neznámo kdy ves do majetku tohoto bojovného a úspěšného šlechtického rodu. V r. 1268 Šternberkové prodávají Sudoměřice rodu pánů z Kravař a tím se definitivně vesnice stává součástí panství strážnického.    

Sudoměřice byly a jsou významným střediskem vinařství tohoto regionu. V období držby Strážnicka rody pánů ze Žerotína (1499 -1628) a hrabat de Magnis (1628 – 1848) měly Sudoměřice po Strážnici největším výměru vinohradů, což bylo způsobeno především vhodnými jižními polohami viničních tratí na Sudoměřicku.  V 70. letech minulého století byly postaveny v korytu vyschlého ramene Sudoměřického potoka okolo 20 vinných sklípků a vinařství se postupně dostává na vyšší úroveň. V 80. letech si zahrádkáři postavili účelovou budovu, ke které se postupně přistavovaly další objekty, sklepy, sociální zázemí a přírodní amfiteátr. Prostředí této lokality nazývané Vinařský areál ve Starém potoku je hojně navštěvován a využíván obyvateli i návštěvníky z širokého okolí. V r. 2009-2010 proběhla oprava  účelové budovy, oprava oplocení a výsadba stromků, vč. pořízení traktoru na údržbu ploch s podporou s podporu MAS Strážnicko.

 

Turistické zajímavosti

Katastr Sudoměřic se částečně nachází v Bílých Karpatech a odtud se kopce s viničními tratěmi prudce svažují do nivy řeky Moravy. Katastr vesnice je cca z 1/3 v CHKO a další 1/3 se nachází v chráněném území Strážnické Pomoraví. Katastr se táhne podél státní hranice se Slovenskem a v části je hranice vytvořena vodním tokem Sudoměřického potoka a ve spodní části Baťovým kanálem. Nejstarší historickou památkou je na návsi bývalý zbytkový statek z 18. století, který je částečně ve vlastnictví soukromé osoby a druhá část ve vlastnictví obce. Obec zde má společenskou místnost a zbytek je v pronájmu na řeznictví a na sklady. Dalšími velmi starými objekty jsou zvonice na návsi z konce 18. stol., kaple Panny Marie Bolestné na Podhatí také z 18. stol., kterou najdete kousek od přístaviště Skalica na Baťově kanálu, kaplička sv. Urbana ve vinařské lokalitě Hronové ze 17. století a další drobné sakrální památky. Významnou turistickou lokalitou je areál sklepů ve Starém potoku, s vinotékou a ubytováním, dále rekreační oblast Mlýnky v Bílých Karpatech, s přehradou Mlýnky, s ubytováním a občerstvením v Penzionu Jana. Velkým lákadlem je také přístaviště na Baťově kanálu, s půjčovnou lodí, občerstvením a tábořištěm na ostrově provozovatele pana Zdeňka Fojtíka,  a s vyhlídkovou věží na technické památce Výklopník uhlí Sudoměřice. Pojezdová stezka na Baťově kanále láká k cykloturistickým toulkám. Cyklisté se mohou také bezpečně a nejkratší cestou dopravit ze Sudoměřic do Hodonína po hrázi Baťáku a pak po slovenské ochranné hrázi Moravy, a přijedou až k silničnímu mostu v Hodoníně směrem na Holíč.  Na turistickém ruchu se výrazně podílejí vinaři, spolek přátel destilátů a výrobce uzenářských výrobků. Typické místní výrobky jsou vysoce kvalitní odrůdové vína z vinařství manželů Františka a Jiřiny Bučkových, vinařství Františka Tomana, vinařství Pavly Brázdové, uzenářské výrobky firmy Roman Schäck a   ovocné destiláty Spolku přátel destilátů Sudoměřice.

Dominantou obce je kostel Krista Krále vystavěný v roce 1933,  s farou která byla postavena v r. 1970. Oprava okolí  kostela a využití části budovy fary pro společenské využití proběhla s podporou s podporu MAS Strážnicko.  Další cennou památkou v obci je nově opravená část návsi u hlavní křižovatky, kde stojí soukromý historicky velmi cenný a vcelku udržovaný selský dům č.p.20 a letos opravená stodola z 19. století, která kdysi sloužila jako obecní býkárna. V parčíku, který v minulosti vznikl na místě dříve již zbourané staré školy, obecní úřad nechal postavit v rámci oslav 750 let založení obce sochu zakladateli vesnice panu Sudomírovi z rodu Tvrdišovců.  

Kulturní život

Možnosti kulturního vyžití v obci je velmi rozsáhlá. Kulturní život zahajuje plesová sezona, pak následuje fašank, košt destilátů, po půstu následuje velikonoční zábava, rybářské závody, pak se koná slet čarodějnic na Výkloníku, otevírání plavební sezony na 1. máje. V květnu se koná výstava vína, v červnu krojované letní hody s právem, ukončení školního roku, v r. 2012 byla také oslava 750 let obce v červenci, koncem prázdnin diskotéka, v listopadu chutnání mladého vína a Svatomartinská husa, před Vánocemi – Zpívání u vánočního stromečku.  

Tahounem kulturního a společenského vyžití jsou různé společenské organizace. Velmi aktivní je Rodičovské sdružení při škole v Sudoměřicích,  které ve spolupráci s obcí a s podporu MAS Strážnicko pořídila v r. 2011 - 10 mužských a 10 ženských krojů pro potřeby různých společenských příležitostí. Velmi aktivní jsou zahrádkáři – vinaři, kteří každoročně pořádají místní výstavy vína a jedenkráte za čtyři roky oblastní družební výstavy vín z družebních organizací ze Strážnice, slovenské Skalice, Petrova a Sudoměřic.  

Dále v obci působí tato sdružení a organizace: sportovní – fotbalisté a hokejbalisté, církevní - chrámový sbor, farní schola, zájmové – občanské sdružení Dolinečka, rybáři, myslivci, důchodci a dále neformálně organizované skupiny: dětský taneční kroužek, přírodovědný kroužek a farní společenství.

Místní škola (MŠ, ZŠ do 5. třídy) se aktivně zapojuje do společenského života v obci pořádáním veřejných kulturních akcí (pěvecké, taneční apod.) pro rodiče a ve spolupráci s obcí pro důchodce.

Občanská vybavenost

Obec má základní občanskou vybavenost,  a obecní úřad se snaží o kvalitní údržbu, modernizaci a dostavbu stávajících objektů, sítí a dopravní vybavenosti. Obec má zaveden systém třídění odpadů a v roce 2011 byl vybudován sběrný dvůr odpadů, který má za úkol lepší využívání odpadů z domácností. Pro sportovní vyžití slouží sportovní areál s fotbalovým, hokejbalovým a tenisovým hřištěm, pro malé děti jsou v obci umístěny 3 veřejné dětské hřiště +  další jedno je umístěno v areálu přístaviště na Baťově kanálu. Ke koupání je využívána tkz. požární nádrž ve Starém potoku, pro sportovní rybaření je určen obecní 1,5 ha rybník Vanďurák. 

 

Péče o krajinu

OÚ z různých dotačních titulů se snaží o výsadbu stromů v katastru obce. Provádí se obnova zeleně v obci, výsadba nových lesů, parčíků a obnova opuštěného a zanedbaného sadu s místním názvem „Posrané tŕní“ (s podporou MAS Strážnicko).

Připravované záměry

Mezi připravované záměry patří výstavba nové ulice s 18 RD  - lokalita Pod Vápenkami, rekonstrukce a zateplení víceúčelové budovy zahrádkářů ve Starém potoku,  budování cyklostezky k Výklopníku, cyklomost přes Baťův kanál, železniční zastávka u Výklopníku, protipovodňová nádrž Telatniska, nebeský rybník Bařinky, kompostárna a další. Z hlediska rozvoje krajiny je plánována další výsadba zeleně, obnova tradičních sadů a vinohradů.

 

 

 

|  Tisk  |  ZpětZpět